ANH NGỌ

Nga My, Phú Bình, Thái Nuyên lắp đặt ngày 15/10/2021

VIDEO THỰC TẾ:
 
UA-207310960-1 google-site-verification=M9kM0BBhQxjlDohFn2aS5wDJk-3qN5IffVNp3uYRBFo