Nhà anh NAM

Nhà anh NAM

25 Tháng Mười 2021

ở sông công, thái nguyên lắp đặt ngày 16/10/2021

nhà chú Thắm

nhà chú Thắm

06 Tháng Mười 2021

ở gang thép, TP thái nguyên Lắp đặt ngày 25/9/2021

nhà chú CẢNH

nhà chú CẢNH

01 Tháng Mười 2021

ở tiên phong, phổ yên, thái nguyên Lắp đặt ngày 28/9/2021

nhà anhTình

nhà anhTình

22 Tháng Chín 2021

ở đại tân, tiên phong, phổ yên, thái nguyên lắp đặt ngày 20/9/2021

nhà anh Kiên

nhà anh Kiên

18 Tháng Chín 2021

ở cống thượng, hồng tiến, phổ yên, thái nguyên lắp đặt ngày 16/9/2021

nhà chú Anh ở

nhà chú Anh ở

18 Tháng Chín 2021

cổ pháp, tiên phong, phổ yên, thái nguyên lắp đặt ngày 15/9/2021

nhà anh Khắc

nhà anh Khắc

13 Tháng Chín 2021

phổ yên, thái nguyên lắp đặt ngày 11/9/2021

nhà anh Dũng

nhà anh Dũng

08 Tháng Chín 2021

phổ yên, thái nguyên

nhà chú Tròn

nhà chú Tròn

08 Tháng Chín 2021

tiên phong, phổ yên, thái nguyên

nhà Chú Minh

nhà Chú Minh

08 Tháng Chín 2021

tiên phong, phổ yên, thái nguyên

UA-207310960-1 google-site-verification=M9kM0BBhQxjlDohFn2aS5wDJk-3qN5IffVNp3uYRBFo